Rada Języka Polskiego

W skład działającej od 1996 roku Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk wchodzą ludzie nauki (językoznawcy i przedstawiciele innych dyscyplin: fizyki, informatyki, medycyny, literaturoznawstwa, historii sztuki, filozofii, logiki, prawa) i kultury (pisarze, aktorzy, dziennikarze).
Na podstawie art. 12., p. 1 Ustawy o języku polskim Rada stanowi instytucję opiniodawczo-doradczą w sprawach używania języka polskiego, do jej zadań należy m.in. stała dbałość o język polski i jego ochrona jako ogólnonarodowego dobra kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianie wiedzy o polszczyźnie. Rada wypowiada się we wszystkich istotnych kwestiach dotyczących współczesnej polszczyzny, współtworzy politykę językową państwa, analizuje i krytycznie ocenia polszczyznę używaną publicznie.
Rada wydaje opinie i formułuje ekspertyzy dotyczące używania języka polskiego w działalności publicznej i obrocie prawnym, a zwłaszcza w reklamie, prasie, radiu, telewizji i administracji. Opiniuje nazwy proponowane dla firm, towarów i usług, ocenia język czasopism i publikacji prasowych, wypowiada się w kwestii form nietypowych imion nadawanych dzieciom.
Liczne opinie i ekspertyzy językoznawców dotyczące używania języka polskiego, a także uchwały ortograficzne prezentowane są na stronie Rady Języka Polskiego.
Pytania do Rady Języka Polskiego można zadawać listownie (adres znajduje się na stronie internetowej).
[opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie Rady Języka Polskiego]
Rada Języka Polskiego dwa razy do roku wydaje biuletyn, w którym zawarte są m.in. opinie i porady językowe. Biuletyn ten jest dostępny również w wersji elektronicznej.